អ៊ីម៉ែល ទំនាក់ទំនងយើង ឱកាសការងារ

ព័ត៌មាន :

ប្រធានបទ

aa bb

មេរោគអេដស៏ អាចឆ្លងតាម

  1.  តាមការរួមភេទជាមួយដៃគូដែលផ្ទុកមេរោគអេដស៏ ដោយមិនបានការពារ
  2. តាមឈាម ដូចជាការបញ្ចូលឈាមដោយមិនបានត្រួតពិនិត្យជាមុន រឺ ប្រើប្រាស់ របស់មុតស្រួចរួមគ្នា ដោយមិនបានស្ងោររំងាប់មេរោគជាមុន
  3. តាមរយៈពីម្តាយ ទៅកូន ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ដែលមាន បីដំនាក់កាល ៖ 

ជំងឺអេដស៍

  • HIV មេរោគអេដស៏ គឺជាប្រភេទវ៉ីរុសដែលធ្វើអោយប្រពន្ធ័ការពាររាងកាយមនុស្សចុះខ្សោយ។
  • AIDS ជំងឺអេដស៏ គឺជាចង្កោមរោគសញ្ញា ដែលកើតឡើងនៅពេលដែល ប្រពន្ធ័ការពាររាងកាយ របស់មនុស្ស ចុះខ្សោយ។

មេរោគអេដស៏ មិនអាចឆ្លងតាម

  • ការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាជាសាធារណៈ នៅក្នុងសង្គ... មើលបន្ថែម

តាមយើង

   

ទូរទស្សន៍
វិទ្យុ

ស្តាប់បន្ថែម

ចំនួននៃការទស្សនា
ចំនួនអ្នកកំពង់ទស្សនា1
ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ21
ចំនួនអ្នកទស្សនាម្សិលមិញ 7
ចំនួនអ្នកទស្សនាសប្តាហ៍មុន 96
ចំនួនអ្នកទស្សនាខែមុន 1,184
ចំនួនអ្នកទស្សនាសរុប60,289
មានសំណួរ / មតិ
CAPTCHA Image

ដៃគូ & ម្ចាស់ជំនួយ

Address : #134E3, Street 109, Sangat Mittapheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia. Phnom Penh, Cambodia.
P:023 986 240 @:info@INTHANOU.org

INTHANOU Association. Phnom Penh, Cambodia

© 2015 Inthanou Association, All Rights Reserved

Powered by: B.N.Consult.