អ៊ីម៉ែល ទំនាក់ទំនងយើង ឱកាសការងារ

ព័ត៌មាន :

របាយការណ៏

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

បានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃ: 15-Jul-2015

ជាមួយនឹងការយល់ព្រមបង្ហាញ ពីអត្តសញ្ញាណផ្លូវភេទដោយខ្លួនឯង (ប្រុសរួមភេទ ជាមួយប្រុស, ជាស្រីរួម ភេទជាមួយស្រី, រឺ អ្នករួមភេទជាមួយទាំងពីរភេទ) បង្ហាញអោយឃើញថា អ្នកហៅចូលមានចំនួន ១៨៦ នាក់ ជាបុរសស្រឡាញ់បុរសដូចគ្នា, ៥នាក់ ជាស្រីស្រឡាញ់ស្រីដូចគ្នា និង ៥នាក់ទៀត ជាអ្នកដែលមានការរួមភេទ ជាមួយ មនុស្សទាំងពីរភេទ ។


សូមចុចដើម្បីទាញយក: របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥
តាមយើង

   

ទូរទស្សន៍
វិទ្យុ

ស្តាប់បន្ថែម

ចំនួននៃការទស្សនា
ចំនួនអ្នកកំពង់ទស្សនា0
ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ6
ចំនួនអ្នកទស្សនាម្សិលមិញ 10
ចំនួនអ្នកទស្សនាសប្តាហ៍មុន 66
ចំនួនអ្នកទស្សនាខែមុន 405
ចំនួនអ្នកទស្សនាសរុប60,653
មានសំណួរ / មតិ
CAPTCHA Image

ដៃគូ & ម្ចាស់ជំនួយ

Address : #134E3, Street 109, Sangat Mittapheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia. Phnom Penh, Cambodia.
P:023 986 240 @:info@INTHANOU.org

INTHANOU Association. Phnom Penh, Cambodia

© 2015 Inthanou Association, All Rights Reserved

Powered by: B.N.Consult.