អ៊ីម៉ែល ទំនាក់ទំនងយើង ឱកាសការងារ

ព័ត៌មាន :

ព័ត៌មាន

aa bb

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្អាកដំណើរការរបស់សមាគមឥន្ទធនូ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៤ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២0២០!

News date: 27-Jan-2020

សេចក្តីជូនដំណឹង!

អត្រាអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ និង ជំងឺអេដស៍ ក្នុង ចន្លោះ ពីអាយុ ១៥-៤៩ឆ្នាំ បានធ្លាក់ចុះ គួរអោយ កត់សំគាល់ ដោយធ្លាក់ចុះពី ២,៨% ក្...

មើលបន្ថែម
តាមយើង

   

ទូរទស្សន៍
វិទ្យុ

ស្តាប់បន្ថែម

ចំនួននៃការទស្សនា
ចំនួនអ្នកកំពង់ទស្សនា1
ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ7
ចំនួនអ្នកទស្សនាម្សិលមិញ 41
ចំនួនអ្នកទស្សនាសប្តាហ៍មុន 251
ចំនួនអ្នកទស្សនាខែមុន 1,300
ចំនួនអ្នកទស្សនាសរុប25,232
មានសំណួរ / មតិ
CAPTCHA Image

ដៃគូ & ម្ចាស់ជំនួយ

Address : #134E3, Street 109, Sangat Mittapheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia. Phnom Penh, Cambodia.
P:023 986 240 @:info@INTHANOU.org

INTHANOU Association. Phnom Penh, Cambodia

© 2015 Inthanou Association, All Rights Reserved

Powered by: B.N.Consult.