អ៊ីម៉ែល ទំនាក់ទំនងយើង ឱកាសការងារ

ព័ត៌មាន :

អំពីយើង

Vision(kh)

INTHANOU want to see Cambodian people, particularly the group at risk population have well being and live in valuable life, better access to information on HIV/AIDS, STIs, and Reproductive Health.
តាមយើង

   

ទូរទស្សន៍
វិទ្យុ

ស្តាប់បន្ថែម

ចំនួននៃការទស្សនា
ចំនួនអ្នកកំពង់ទស្សនា1
ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ68
ចំនួនអ្នកទស្សនាម្សិលមិញ 70
ចំនួនអ្នកទស្សនាសប្តាហ៍មុន 494
ចំនួនអ្នកទស្សនាខែមុន 1,463
ចំនួនអ្នកទស្សនាសរុប40,402
មានសំណួរ / មតិ
CAPTCHA Image

ដៃគូ & ម្ចាស់ជំនួយ

Address : #134E3, Street 109, Sangat Mittapheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia. Phnom Penh, Cambodia.
P:023 986 240 @:info@INTHANOU.org

INTHANOU Association. Phnom Penh, Cambodia

© 2015 Inthanou Association, All Rights Reserved

Powered by: B.N.Consult.