អ៊ីម៉ែល ទំនាក់ទំនងយើង ឱកាសការងារ

ព័ត៌មាន :

អំពីយើង

Who we are (kh)

HIV/AIDS among population aged 15-49 has remarkably declined from 2.8% in 2002 to 1.9% in 2004. However the prevalence rate is still very high.

INTHANOU Association has been set up in July 2000 to be the first AIDS hotline counseling in Cambodia. To date, INTHANOU is functioning for five years to provide accurate information on HIV/AIDS to users and guide them to appropriate health facilities in accord to their need.

INTHANOU is operating three lines, two lines are the usual free line 012 999 008 and 012 999 009 (Free for CellCard Users) and a special paid line 092 914 111 (Cost 0.03$/minute). The three lines are available nine hours a day from 11am to 8pm from Monday to Saturday.

In the first three years, we received in average 100 calls. Now the average calls increase to 200 calls on daily basis. Every call to hotline is anonymous and confidential. Caller can talk directly with our skilled and experienced counselor through telephone.

Vision(kh)

INTHANOU want to see Cambodian people, particularly the group at risk population have well being and live in valuable life, better access to information on HIV/AIDS, STIs, and Reproductive Health.

Mission(kh)

Inthanou commits to promote better understanding among Cambodian people, particularly most at risk population on prevention and care on HIV/AIDS, STIs and Reproductive Health by providing them correct information, inform choice through telephone counseling, that they can have proper decision, reduce their risky behavior, have safe practice and access to the appropriate services on time.

Goal(kh)

Contribute to reduce transmission risk of HIV among Cambodian people.
តាមយើង

   

ទូរទស្សន៍
វិទ្យុ

ស្តាប់បន្ថែម

ចំនួននៃការទស្សនា
ចំនួនអ្នកកំពង់ទស្សនា0
ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ6
ចំនួនអ្នកទស្សនាម្សិលមិញ 10
ចំនួនអ្នកទស្សនាសប្តាហ៍មុន 66
ចំនួនអ្នកទស្សនាខែមុន 405
ចំនួនអ្នកទស្សនាសរុប60,653
មានសំណួរ / មតិ
CAPTCHA Image

ដៃគូ & ម្ចាស់ជំនួយ

Address : #134E3, Street 109, Sangat Mittapheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia. Phnom Penh, Cambodia.
P:023 986 240 @:info@INTHANOU.org

INTHANOU Association. Phnom Penh, Cambodia

© 2015 Inthanou Association, All Rights Reserved

Powered by: B.N.Consult.