អ៊ីម៉ែល ទំនាក់ទំនងយើង ឱកាសការងារ

ព័ត៌មាន :

អំពីយើង

Who we are (kh)

HIV/AIDS among population aged 15-49 has remarkably declined from 2.8% in 2002 to 1.9% in 2004. However the prevalence rate is still very high.

INTHANOU Association has been set up in July 2000 to be the first AIDS hotline counseling in Cambodia. To date, INTHANOU is functioning for five years to provide accurate information on HIV/AIDS to users and guide them to appropriate health facilities in accord to their need.

INTHANOU is operating three lines, two lines are the usual free line 012 999 008 and 012 999 009 (Free for CellCard Users) and a special paid line 092 914 111 (Cost 0.03$/minute). The three lines are available nine hours a day from 11am to 8pm from Monday to Saturday.

In the first three years, we received in average 100 calls. Now the average calls increase to 200 calls on daily basis. Every call to hotline is anonymous and confidential. Caller can talk directly with our skilled and experienced counselor through telephone.

អានបន្ថែមការបោះពុម្ពផ្សាយ

ចំនួនអ្នកទូរស័ព្ទចូលក្នុងមួយឆ្នាំ

ចំនួនសរុប អ្នកទូរសព្ទ័ចូល ក្នុងឆ្នាំទី៥នេះ មានចំនួនួ ៥៧,៦២៨នាក់។ ចំនួនអ្នកទូរសព្ទ័ចូលកម្មវិធី នៅតែរក្សាការកើនឡើង ជា រៀងរា...

អានបន្ថែម

ការបោះពុម្ពផ្សាយជាច្រើនទៀត


របាយការណ៏

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

ជាមួយនឹងការយល់ព្រមបង្ហាញ ពីអត្តសញ្ញាណផ្លូវភេទដោយខ្លួនឯង (ប្រុសរួមភេទ ជាមួយប្រុស, ជាស្រីរួម ភេទជាមួយស្រី, រឺ អ្នករួមភេទជាមួ...

អានបន្ថែម

របាយការណ៍ច្រើនទៀត


ប្រធានបទ

មេរោគអេដស៏ អាចឆ្លងតាម

  1.  តាមការរួមភេទជាមួយដៃគូដែលផ្ទុកមេរោគអេដស៏ ដោយមិនបានការពារ
  2. តាមឈាម ដូចជាការបញ្ចូលឈាមដោយមិនបានត្រួតពិនិត្យជាមុន រឺ ...

    អានបន្ថែម

ជំងឺអេដស៍

  • HIV មេរោគអេដស៏ គឺជាប្រភេទវ៉ីរុសដែលធ្វើអោយប្រពន្ធ័ការពាររាងកាយមនុស្សចុះខ្សោយ។
  • AIDS ជំងឺអេដស៏ គឺជាចង្កោមរោគសញ្ញា ដែលកើតឡ...

    អានបន្ថែម

ប្រធានបទជាច្រើនទៀត


ការផ្តល់ប្រឹក្សា

- 012 999 008 / 012 999 009 : SRH, HIV and STI Hotline
- 012 999 124 / 078 999 124 : Birth Spacing and Pregnancy Option Hotline

អានបន្ថែមរូបភាព


មើលបន្ថែម

តាមយើង

   

ទូរទស្សន៍
វិទ្យុ

ស្តាប់បន្ថែម

ចំនួននៃការទស្សនា
ចំនួនអ្នកកំពង់ទស្សនា0
ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ1
ចំនួនអ្នកទស្សនាម្សិលមិញ 68
ចំនួនអ្នកទស្សនាសប្តាហ៍មុន 448
ចំនួនអ្នកទស្សនាខែមុន 1,406
ចំនួនអ្នកទស្សនាសរុប40,403
មានសំណួរ / មតិ
CAPTCHA Image

ដៃគូ & ម្ចាស់ជំនួយ

Address : #134E3, Street 109, Sangat Mittapheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia. Phnom Penh, Cambodia.
P:023 986 240 @:info@INTHANOU.org

INTHANOU Association. Phnom Penh, Cambodia

© 2015 Inthanou Association, All Rights Reserved

Powered by: B.N.Consult.